NL | FR
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken   .be
Logo
Chercher

Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité

Zoeken:

Paritair Comité 1000000: AANVULLEND PC VOOR DE WERKLIEDEN

afdrukken
   • Toestand op 31/07/2018 Toon historiek Paritair Comité.

    ( Laatst bewerkt: 03/09/2018 )
   • Voor de arbeiders van de ondernemingen waarin geen regeling van loonindexering bestaat en van wie het uurloon hoger is dan het minimumuurloon zoals bepaald in de cao van 22 mei 2013 gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de Werklieden wordt, het uurloon (referentie 31/12/2016) verhoogd met 1,7 % op 1 januari 2018, mits verrekening van effectieve verhogingen van het loon en/of andere voordelen, die aan dezelfde kost als de jaarlijkse premie (bruto + patronale RSZ-bijdrage), in 2017 op ondernemingsvlak zijn toegekend, uitgezonderd bonussen in het kadervan cao nr. 90 en automatische verhogingen van het loon in toepassing van een collectief vastgestelde loonschaal op ondernemingsvlak.

    De loongegevens zijn niet van toepassing op de personen die tewerkgesteld zijn in een familiebedrijf waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitende gezag van de vader, de moeder of de voogd.

    Het minimumloon omvat volgende elementen NIET :
    - de overlonen voor overwerk ;
    - de voordelen bedoeld in art. 19 §2 van het KB van 28/11/1969, genomen ter uitvoering van de wet van 27/06/1969 tot herziening van de besluitwet van 28/12/1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werklieden ;
    - de sociale uitkeringen die toegekend worden naar aanleiding van schorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst ;
    - de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, hoofdstuk I - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, ten belope van het grensbedrag bepaald in art. 38 §3 nonies van de wet van 29/06/1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werklieden) ;
    - de premies die toegekend worden met betrekking tot specifieke arbeidsomstandigheden, zoals onder meer ploegenpremies, premies voor nachtwerk, premies voor weekendwerk, premies voor vuil werk, premies voor zwaar werk, premies voor polyvalentie, premies in verband met nieuwe arbeidsregelingen in het kader van CAO nr 42.
    - de premies die betrekking hebben op een periode van meer dan één maand.

    De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is de NAR-CAO 50 niet van toepassing.
   • Inhoudstafel

 • 1. MINIMUMLOON : VANAF 18 JAAR (VANAF 21 JAAR VOOR JONGEREN MET EEN STUDENTENCONTRACT OF INGESCHREVEN IN EEN STELSEL VAN ALTERNERENDE OPLEIDING)

  Er zijn voor 18-jarigen en ouder 5 verschillende bedragen (categorieën) bepaald :
  Categorie 1 : de 1e kolom met 0 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die nog geen 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 18 jaar zijn,
  Categorie 2 : de 2e kolom met 6 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die tussen 6 en 11 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 19 jaar zijn,
  Categorie 3 : de 3e kolom met 12 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die al 12 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 20 jaar zijn,
  Categorie 4 : de 4e kolom met 24 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die al 24 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 22 jaar zijn,
  Categorie 5 : de 5e kolom met 36 maanden anciënniteit is van toepassing voor alle werknemers die al 36 maanden anciënniteit hebben in de onderneming én minstens 22 jaar zijn.
  U kijkt dus eerst naar uw anciënniteit en dan naar uw leeftijd om het op u van toepassing zijnde bedrag te bepalen.

  1.1. LOON : PER MAAND

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12 24 36
  18 1.562,59
  19 1.562,59 1.604,06
  22 1.562,59 1.604,06 1.622,48 1.637,67 1.642,57

  1.2. LOON : PER UUR

  1.2.1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12 24 36
  18 9,4894
  19 9,4894 9,7413
  22 9,4894 9,7413 9,8531 9,9454 9,9751

  1.2.2. UURSTELSEL (op weekbasis) : 39u

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12 24 36
  18 9,2461
  19 9,2461 9,4915
  22 9,2461 9,4915 9,6005 9,6904 9,7193

  1.2.3. UURSTELSEL (op weekbasis) : 40u

  Leeftijd Anciënniteit in de onderneming (maanden)
  0 6 12 24 36
  18 9,0149
  19 9,0149 9,2542
  22 9,0149 9,2542 9,3605 9,4481 9,4764

  2. MINIMUMLOON : JONGER DAN 18 JAAR

  (% van 18-jarige met 0 maand anciënniteit)
  Leeftijd Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 39u 40u
  16 en jonger 70% 6,6426 6,4723 6,3105
  17 76% 7,2120 7,0270 6,8514

  3. MINIMUMLOON : JONGEREN VAN 18, 19 OF 20 JAAR MET EEN STUDENTENCONTRACT OF INGESCHREVEN IN EEN STELSEL VAN ALTERNERENDE OPLEIDING

  (% van 18-jarige met 0 maand anciënniteit ZONDER STUDENTENCONTRACT EN NIET INGESCHREVEN IN EEN STELSEL VAN ALTERNERENDE OPLEIDING)
  Leeftijd Uurstelsel (op weekbasis)
  38u 39u 40u
  18 82% 7,7813 7,5818 7,3923
  19 88% 8,3507 8,1366 7,9331
  20 94% 8,9200 8,6913 8,4740

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites